top of page

KLACHTENPROCEDURE

Geachte mevrouw/ meneer,

 

Stichting Help Flores! probeert zijn doel zo goed mogelijk te behalen. Indien u toch ontevreden bent waarden wij het als u uw klacht bij ons kenbaar maakt. SHF! zal uw klacht naar behoren behandelen en contact met u opnemen om uw klacht te verhelpen / op te lossen. Uw klacht dient schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden. Indien dit mondeling gebeurd is de kans aanwezig dat dit verkeerd geïnterpreteerd wordt. Tevens is het van belang dat uw klacht ingebracht wordt in de bestuursvergadering als ingekomen stuk. Hierdoor neemt SHF! uw klacht ook serieus.

Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als donateur / sponsor. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze stichting te verbeteren. Definities:

Klacht:Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid over een actie van SHF! of een project van SHF!. Donateur / sponsor: Elk individu of bedrijf, stichting, vereniging, fonds en dergelijke welke SHF! door middel van financiën en/of materieel steunt. 


Indienen van een klacht:
U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Indien dit mondeling gebeurd is de kans aanwezig dat dit verkeerd geïnterpreteerd wordt. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw brief of e-mail op te nemen:
- uw naam, adres en woonplaats,
- de datum waarop u uw brief of e-mail verstuurt,
- een heldere beschrijving van uw klacht, inclusief het eventuele project waar het om gaat,
- motivatie en eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht          

  verduidelijken,


Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

 

Stichting Help Flores!
De Morgen 22

8252 JP Dronten of info@helpflores.com

Behandeling van uw klacht:
Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij welk bestuurslid uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. 
U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandeld kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. 

 

Reactie op uw klacht:
U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door een vakantie van het bestuur of de complexiteit van het dossier.

 

Toezicht en beheer:
Het bestuur van SHF! toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

Wij willen u vragen om zorgvuldig met bovengenoemde procedure om te gaan.

 

 

Het bestuur van SHF!

 

bottom of page